-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

 • Report on corporate governance of Central Hydropower Joint Stock Company

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTED COMPANY (2018)

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2017

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Report in corporate governance of Central Hydropower Joint Stock Company

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • NOTICE of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • CHP – Báo cáo thường niên năm 2019

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • CHP-BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • CHP-NGHỊ QUYẾT – BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • CHP-TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • CHP-THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • CHP-Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • CHP-THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ IV – 2020-2025

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • CHP- CBTT nghị quyết HĐQT lần V năm 2017

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Nghị quyết HĐQT số 01-1/EVNCHP-HĐQT

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Quyết định phê duyệt mục tiêu kế hoạch năm 2017

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • CHP-TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Giấy đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng cổ phiếu (Dành cho cổ đông là tổ chức)

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng cổ phiếu

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Giấy ủy quyền ( Nhận tiền cổ tức )

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Thông báo chi trả cổ tức 2015

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Annual report 2019

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Financial statements 2019

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • NOTICE of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTED COMPANY (2018)

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • CHP thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Báo cáo tài chính quý 3/2017 kèm giải trình LNST

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • Báo cáo thường niên năm 2020

  Tải về xem thông tin chi tiết:    

 • CHP công bố Bản án số 05/KDTM-PT ngày 27/02/2018 về việc tranh chấp hợp đồng thi công

  Tải về xem thông tin chi tiết: