-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Manufacturing - Trading Activities » Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2017

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng phentermine 02/2017 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung (CHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 Giá trị chênh lệch giữa 2017 và 2016
Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2 Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2 Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 18,8 59,5 81,1 197,9 62,4 138,4
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 24,4 71,4 82,2 191,1 57,7 119,7

 

Information related

  • Can't find any articles
  •