-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Shareholders Relations

Shareholders Relations

 • Report on corporate governance of Central Hydropower Joint Stock Company

  Download for informations   

 • REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTED COMPANY (2018)

  Download for informations   

 • The financial statements of 2016 have been audited and accounted for fluctuations in after-tax profit

  Download for informations   

 • FINANCIAL STATEMENTS Q1 / 2017

  Download for informations   

 • Corporate Governance Report for 2016

  Download for informations   

 • Report in corporate governance of Central Hydropower Joint Stock Company

  Download for informations   

 • NOTICE of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

  Download for informations   

 • CHP-BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

  Download for informations   

 • Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2017

  Download for informations   

 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

  Download for informations   

 • NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  Download for informations   

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

  Download for informations   

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  Download for informations   

 • DOCUMENTARY ANNUAL GENERAL MEETING OF 2017

  Download for informations   

 • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

  Download for informations   

 • Notice of dividend payment 2015

  Download for informations   

 • CHP- CBTT nghị quyết HĐQT lần V năm 2017

  Download for informations   

 • Board Resolution No. 01-1 / EVNCHP-Board

  Download for informations   

 • Decision on approval of 2017 plan and goals

  Download for informations   

 • QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

  Download for informations   

 • Application for re-issuance of share certificate

  Download for informations   

 • Request for adjustment of information

  Download for informations   

 • Proposal to receive dividends by shares (For institutional shareholders)

  Download for informations   

 • Proposal to receive dividends by shares

  Download for informations   

 • Application for payment of dividends in the form of transfer

  Download for informations   

 • Power of Attorney (Receive Dividend)

  Download for informations   

 • Notice of dividend payment 2015

  Download for informations   

 • Organizing the list of employees to receive dividends

  Download for informations   

 • Annual report 2019

  Download for informations   

 • ANNUAL REPORT 2020

  Download for informations   

 • Financial statements 2019

  Download for informations   

 • NOTICE of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

  Download for informations   

 • REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTED COMPANY (2018)

  Download for informations   

 • CHP thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017

  Download for informations   

 • The financial statements of 2016 have been audited and accounted for fluctuations in after-tax profit

  Download for informations   

 • Báo cáo tài chính quý 3/2017 kèm giải trình LNST

  Download for informations   

 • Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty

  Download for informations   

 • CHP công bố quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Nhà máy thủy điện A Lưới

  Download for informations