-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Văn bản » CHP-TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHP-TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung kính gửi đến Quý Cổ đông Công ty Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nội dung chi tiết như sau:

1 1.Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2 2.Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
3 3. Thư tham dự, giấy ủy quyền dự họp
4 4.Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
5 5.Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch 2019
6 6.BCTC năm 2018 đã kiểm toán
7 7.Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
8 8.Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát công ty năm 2018
9 9.Báo cáo tóm tắt các nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2019
10 10.Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2019
11 11.Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty
12 12.Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
13 13.Tờ trình về việc đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019
14 14.Tờ trình về việc miễn nhiệm TV BKS nhiệm kỳ III – 2015-2020
15 15.Tờ trình bổ sung TV BKS nhiệm kỳ III – 2015-2020
16 16.Qui chế bầu cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ III – 2015-2020
17 17.Báo cáo kết quả đề cử của cổ đông về nhân sự tham gia bổ sung TV BKS nhiệm kỳ III – 2015-2020
18 18.Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tải về xem thông tin chi tiết:    

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – NMĐMT Cư Jút
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Liên kết website