Sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành chính lĩnh vực chứng khoán

Theo quy định mới tại Nghị định 128/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành mới đây, một số nhóm hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán sẽ bị tăng mức phạt tiền như: không thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, không thực hiện thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hoặc về thay đổi tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, hành vi vi phạm quy định về báo cáo…

Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định này được ban hành nhằm hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, Nghị định 128/2021/NĐ-CP đã bổ sung một số quy định mới: Quy định rõ nguyên tắc xử phạt trong trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính nhiều lần và các vi phạm này được phát hiện ở cùng một thời điểm nhưng chưa bị xử phạt và chưa hết thời hiệu xử phạt thì xử phạt vi phạm hành chính một lần về hành vi vi phạm, đồng thời áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần.

Nghị định quy định các trường hợp vi phạm hành chính nhiều sẽ bị xử phạt về một hành vi có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần đối với các nhóm hành vi: báo cáo không đúng thời hạn hoặc không báo cáo khi có sự thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ sở hữu qua các ngưỡng theo quy định của pháp luật; báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch hoặc không báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch; không báo cáo về việc dự kiến giao dịch hoặc thực hiện hành vi giao dịch ngoài khoảng thời gian đăng ký hoặc ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin hoặc vượt quá giá trị đăng ký quy định; công bố thông tin không đúng thời hạn hoặc không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định.


Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bên cạnh đó, Nghị định 128 xác định cụ thể nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định là 10 lần khoản thu trái pháp luật đối với tổ chức và 05 lần khoản thu trái pháp luật đối với cá nhân; trường hợp không có khoản thu trái pháp luật hoặc mức phạt tính theo khoản thu trái pháp luật thấp hơn mức phạt tiền tối đa quy định nêu trên thì thì áp dụng mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực chứng khoán là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân để xử phạt.

Nghị định 128 cũng quy định rõ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt đối với một số nhóm hành vi vi phạm như: hành vi vi phạm quy định về thực hiện chào bán, phát hành chứng khoán; hành vi vi phạm chậm hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo quy định…

Đồng thời, Nghị định 128 cũng tăng mức phạt tiền đối với một số nhóm hành vi như không thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, không thực hiện thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hoặc về thay đổi tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, hành vi vi phạm quy định về báo cáo…và bổ sung thêm mức phạt tiền từ 100-200 triệu đồng đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch hoặc sai sự thật.

Như vậy, trong năm 2021, Bộ Tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 126/QĐ-TTg khi trình Chính phủ ban hành 03 Nghị định: Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập; Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Nghị định 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng.


Nguồn: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/pages_r/l/chi-tiet-tin-tin-tuc-tai-chinh?dDocName=MOFUCM221632