ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ CÔNG TY BAN HÀNH SAU KHI ĐƯỢC ĐHĐCĐ 2021 THÔNG QUA

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung kính gửi đến Quý Cổ đông Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 24/06/2021. 1.Điều lệ Công ty (24.06.2021). Tải về 2.Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (24.06.2021). Tải về 3.Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (24.06.2021). Tải về[:]