TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Vào lúc 8 giờ 00 phút sáng ngày 24/06/2021 Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung – Lô 57B - Đường số 6 – KCN Đà Nẵng – P. An Hải Bắc – Q. Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng. Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính gửi đến Quý cổ đông chương trình Đại hội và các tài liệu liên quan đến Đại hội:
1 Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2 Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3 Thư xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp
4 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
5 Mẫu phiếu biểu quyết
6 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, kế hoạch năm 2021
Phụ lục tính toán KH 2021(PA2)
7 Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán
8 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
9 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát công ty năm 2020
10 Báo cáo tóm tắt các nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2021
11 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021
12 Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT
+Dự thảo Điều lệ công ty
+Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
+Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT
+Bảng so sánh giữa Điều lệ hiện hành và Dự thảo Điều lệ sửa đổi
+Phụ lục ý kiến góp ý của Cổ đông về sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
+Phụ lục ý kiến góp ý của Cổ đông REE ENERRY về sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
13 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
14 Tờ trình về việc kế hoạch tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý Công ty năm 2021
15 Báo cáo v/v Miễn nhiệm TV Ban kiểm soát và kết quả đề cử của Cổ đông về nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
16 Qui chế bầu cử bổ sung TV Ban kiểm soát
17 Mẫu Phiếu bầu TV Ban kiểm soát
18 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
[:]