Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu các gói thầu cung cấp VTTB cho các dự án HT điện áp mái của EVNCHP

Công ty CP thủy điện Miền Trung trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu các gói thầu cung cấp VTTB (Gói thầu 29/2020/TB-CJ, 30/2020/TB-CJ, 73/2020/TB-AL và 74/2020/TB-AL) cho các dự án hệ thống điện mặt trời áp mái tại NMTĐ A Lưới và NMĐMT Cư Jút như sau: [:]