Hội nghị Người lao động Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung năm 2020

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung được tổ chức Hội nghị người lao động.

Đến dự hội nghị gồm có ban lãnh đạo Công ty, đại diện ban chấp hành công đoàn cùng toàn thể 79 đại biểu đại diện cho toàn thể người lao động của Công ty tham dự.

Tại hội nghị đã thông qua các nội dung các báo cáo quan trọng như sau:

 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2020 và giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025, có xét đến năm 2030.
 • Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận theo Nghị quyết hội nghị người lao động năm 2020
 • Báo cáo về công tác tổ chức lao động tiền lương, tình hình thực hiện hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể, họp đối thoại định kỳ, nội quy, các quy định, quy chế của Công ty; tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo;
 • Thông qua lao động thỏa ước tập thể (hiệu chỉnh, bổ sung).
 • Báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn lao động.
 • Báo cáo việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty.
 • Báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn cơ sở Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
 • Hội nghị tiếp nhận 04 ý kiến góp ý xây dựng, thảo luận của người lao động.

Hội nghị đã tiếp thu tất cả các ý kiến của người lao động, một số ý kiến đã được các Bộ phận chuyên môn đối thoại, trả lời cho người lao động.

Hội nghị đã thống nhất quyết nghị các nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2020 và giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2020. Trong đó hoàn thành 03 mục tiêu chính:

 • Hoàn thành kế hoạch doanh thu 776 tỷ đồng
 • Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 221 tỷ đồng.
 • Hoàn thành quyết toán A-B các gói thầu của dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút (chưa bao gồm phần dịch vụ gói thầu 01/EPC-CJ).

Ngoài ra, Hội nghị thống nhất thông qua lao động thỏa ước tập thể (hiệu chỉnh, bổ sung); thống nhất các nội dung báo cáo kết quả thực hiện các kết luận tại Hội nghị người lao động năm 2019; thống nhất nội dung với báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể, họp đối thoại định kỳ, nội quy, các quy định, quy chế của Công ty; tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và các báo cáo về quỹ khen thưởng phúc lợi, báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn cơ sở Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng trong dự thảo nghị quyết Hội nghị với tỷ lệ thống nhất là 100%.

P3

[:]