THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU 02/2020/TB-CJ

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (EVNCHP) thông báo mời thầu gói thầu 02/2020/TB-CJ: Mua sắm VTTB và CCDC phục vụ vận hành và sửa chữa năm 2020, Nhà máy điện mặt trời Cư Jút với thông tin như sau: [:]