Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2021

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung (CHP) như sau:
TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch giữa 2021 và 2020
Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2 Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2 Tháng 2 Luỹ kế đến tháng 2
A

Nhà máy thủy điện A Lưới

             
1

Sản lượng điện thương phẩm

Triệu Kwh 15,1 33,7     -15,1 -33,7
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 18,2 40,6     -18,2 -40,6
B

Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

             
1

Sản lượng điện thương phẩm

Triệu Kwh 8,5 17,3 6,6 12,9 -1,9 -4,4
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 18,4 37,6 14,3 27,9 -4,1 -9,7