EVNCHP tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024

         Sáng ngày 25/04/2024, tại Hội trường Công ty cổ phần thủy điện miền Trung – đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung. Chủ tọa Đại hội là ông Lâm Xuân Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành đã trình bày các báo cáo: Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Báo  cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát công ty năm 2023 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình thông qua mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024;  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện miền Trung; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Ban kiểm soát Công ty; Báo cáo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

 

Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu thông qua tất cả các nội dung được trình bày tại phiên họp với tỷ lệ nhất trí 100% số phiếu biểu quyết dự họp. Đồng thời tại phiên họp Đại hội đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lâm Xuân Tuấn và bầu bổ sung ông Lê Văn Thuyết – Công tác tại Tổng công ty Điện lực miền Nam vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện miền Trung, nhiệm kỳ 05 năm.


Ông Lê Quý Anh Tuấn - Tổng Giám đốc công ty tặng hoa chúc mừng ông Lê Văn Thuyết - Thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện miền Trung, đã kết thúc trong không khí tin tưởng và đoàn kết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024 của tập thể HĐQT, Ban Điều hành công ty./.

                                                                                Bài tự viết

                                                   Trần Thị Thanh Nga - P5