CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG (EVNCHP) TỔ CHỨC KỲ HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN III/2024

Ngày 01/4/2024, Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung tổ chức kỳ họp Hội đồng Quản trị lần 3/2024.

Cuộc họp chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thời gian: 8h00’, thứ năm, ngày 25/04/2024

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đà Nẵng, P An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng

Nội dung chương trình đại hội:

+Tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

+Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

+Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

+Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát Công ty năm 2023.

+Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

+Tờ trình Thông qua Tiền lương, thù lao, tiền thưởng cán bộ quản lý năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao cán bộ quản lý năm 2024.

+Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

+Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Ban Kiểm soát.

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

+Các nội dung liên quan khác.Ni Na – Văn phòng Công ty