DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

 

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

---------------------

 

STT

Nội dung

Trang

1

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 

2

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 

3

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 

4

Báo cáo Tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

 

5

Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán

 

6

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

 

7

Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát công ty năm 2023

 

8

Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

 

9

Tờ trình Thông qua Tiền lương, thù lao, tiền thưởng cán bộ quản lý năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao cán bộ quản lý năm 2024

 

10

Tờ trình v/v việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

 

11

Tờ trình v/v Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Thuỷ điện miền Trung

 

12

Tờ trình v/v Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuỷ điện miền Trung

 

13

Báo cáo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

 

14

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT

 

15

Báo cáo tóm tắt các nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024

 

16

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024