Thông báo chào bán cổ phiếu CHP ra công chúng của EVNSPC

Bản Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/01/2024) chi tiết như sau: