Công tác sáng kiến năm 2023 của CTCPTĐ Miền Trung

Tháng 11/2023, hội đồng sáng kiến của CTCP Thủy điện Miền Trung tổ chức họp đánh giá, xét chọn sáng kiến của các cá nhân, tập thể các phòng ban và hai nhà máy trong Công ty.

Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các nhà máy thường tập trung vào các lĩnh vực sau:

  • Cải tiến công việc của chính bản thân người lao động.
  • Cải tiến thiết bị máy móc và quy trình sản xuất.
  • Cải tiến công cụ lao động
  • Cải tiến các công việc sổ sách, văn phòng.

Công tác sáng kiến của EVNCHP chủ yếu tập trung vào phần cải tiến các thiết bị, máy móc, một số ít hướng đến cải tiến công việc quản lý sổ sách văn phòng.

Để được công nhận sáng kiến phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện chính sau đây:

- Có tính mới trong phạm vi cơ sở đó;

- Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực;

Đây là yêu cầu khó, không dễ đáp ứng. Tuy nhiên tập thể và cá nhân hai Nhà máy và các phòng ban Công ty đã liên tục nỗ lực bám sát công việc, các yêu cầu thực tế, tìm hiểu những vẫn đề còn chưa tối ưu, chưa hợp lý hoặc cần cải tạo để tìm hiểu giải pháp cải tiến, làm cho tốt hơn.

Sau một năm tìm hiểu, nghiên cứu, chế tạo, đánh giá qua thực tế, đây là lúc các tổ, nhóm bước vào giai đoạn cuối: Báo cáo sáng kiến trước hội đồng sáng kiến để bình xét theo quy định.

Hình 1. Hội đồng sáng kiến của Công ty đang xét duyệt các sáng kiến.

         Cán bộ, nhân viên hai nhà máy thủy điện A Lưới và Cư Jut là hai đơn vị đưa ra nhiều đề tài sáng kiến nhất, tuy nhiên không phải tất cả các đề tài đều được công nhận sáng kiến do không đáp ứng được yêu cầu phải có “tính mới”. Tuy nhiên để khuyến khích người lao động tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, các đề tài không được công nhận vẫn sẽ được thưởng khuyến khích dưới một hình thức khác. Đây là một giải pháp khôn ngoan hợp lý của Hội đồng.

Hình 2. Trình bày giải pháp làm mát tủ SCADA của NMĐMT Cư Jut.


Hình 3. Hội đồng lắng nghe các đề tài sáng kiến được trình bày từ xa qua mạng.

Điểm đặc biệt của năm 2023 là số lượng sáng kiến khá nhiều, kế hoạch dự kiến đánh giá một ngày nhưng thực tế đã kéo dài một ngày rưỡi do số lượng đề tài nhiều; Đây là một điều đáng mừng đối với Công ty.

Cuộc họp xét sáng kiến đã kết thúc ngày 16/11/2023 để triển khai các bước tiếp theo, cho phép triển khai ứng dụng đại trà để đem lại hiệu quả cho các lĩnh vực.

Người viết: Đỗ Việt Hùng - Phòng Kỹ thuật