EVNCHP: Tham gia khóa tập huấn tuân thủ pháp luật lao động về tiền lương và kỹ năng xây dựng thang bảng lương và chính sách đãi ngộ trong doanh nghiệp do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

 

 Ngày 26 tháng 10 năm 2023, ti Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã tham gia Hội nghị tập huấn giới thiệu về tuân thủ pháp luật lao động về tiền lương và k năng xây dựng thang bảng lương và chính sách đãi ngộ trong doanh nghiệp do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.Nôi dung buổi tập huấn nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, nâng cao nâng suất lao động, đóng góp cho phát triển doanh nghiệp và đảm bảo thực hiện tuân thủ đúng phát luật.


Phòng Tổ chức- Nhân sự