Tự thực tập PCCC-CNCH tại NMTĐ A LƯỚI năm 2023

So với các quy định trước đây về công tác PCCC, năm 2020 chính phủ đã ra Nghị định mới số 136 quy định bổ sung thêm nội dung về PCCC ở cơ sở.

“…Phương án chữa cháy của cơ sở quy định tại điểm a khoản 3 Điều 19 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP phải được tổ chức thực tập ít nhất một lần một năm và thực tập đột xuất khi có yêu cầu bảo đảm về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các sự kiện đặc biệt về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tổ chức ở địa phương. Mỗi lần thực tập phương án chữa cháy có thể thực tập một hoặc nhiều tình huống khác nhau, nhưng phải bảo đảm tất cả các tình huống trong phương án lần lượt được tổ chức thực tập…".

Ngoài công tác huấn luyện và diễn tập PCCC & CNCH định kỳ hàng năm với lực lượng PCCC địa phương, cấp cơ sở (các doanh nghiệp,…) còn cần phải tự thực tập định kỳ ít nhất một lần trong năm và báo cáo cho đơn vị quản lý.

Để đáp ứng yêu cầu này, Phòng kỹ thuật Công ty đphối hợp với cán bộ bán chuyên trách PCCC của NMTĐ A Lưới xây dựng thống nhất phương án, kịch bản tự thực tập PCCC và CNCH NMTĐ A Lưới trong tháng 8/2023 và thống nhất triển khai thực hiện vào ngày 12/9/2023.

Kịch bản: Trong quá trình thủ kho đang bàn giao cho nhân viên PX sửa chữa phục vụ công tác sửa chữa thì sơ ý làm cháy sơn và lan ra các thùng sơn, vật tư khác bên cạnh. Những người có mặt đã cố gắng nhưng không thể dập được, một người đã gọi điện báo cho lãnh đạo NM và trưởng ca vận hành đương phiên tại nhà máy để kêu gọi hổ trợ; Sau một khoảng thời gian ngắn, lực lương nhân viên sửa chữa đang ở nhà máy và CBNV ở văn phòng Hồng Hạ đã sử dụng mọi phương tiện hiện có, nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia cứu hộ cứu nạn và chữa cháy.

Theo phân công đã có sẵn, lửa mô phỏng kịch bản cháy đã được đốt, các nhóm đã vào vị trí diễn tập.

Hình 1. Mô phỏng tình huống phát cháy tại khu vực kho A Lưới cầu khe đá.

           Con người là quan trọng, do đó công tác cứu hộ cứu nạn, chuyển người bị nạn và các tài sản quý ra khỏi khu vực nguy hiểm được ưu tiên đầu tiên.

Hình 2. Sơ tán người bị nạn ra khu vực an toàn.

Hình 3. Sơ tán tài sản ra khu vực an toàn.

Hình 4. Phun nước chữa cháy.

Đồng thời với quá trình sơ tán, hệ thống bơm nước chữa cháy tại kho cũng đã được khởi động, cung cấp nước chữa cháy tại chỗ.

        Quá trình dập cháy bằng các bình bột chữa cháy cũng được thực hiện.

Hình 5. Triển khai dập cháy bằng phương tiện tại chỗ.

Hình 6. Hoàn thành dập cháy.

Sau quá trình chữa cháy tích cực, điểm phát cháy đã được dập tắt hoàn toàn, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

Như vậy trong tháng 9/2023, công tác huấn luyện nghiệp vụ, thực tập PCCC & CNCH năm 2023 của CTCPTĐ Miền trung năm 2023 đhoàn thành đúng kế hoạch để tập trung cho công tác sản xuất cuối năm.


                                                                                                                      Người viết: Đỗ Việt Hùng - Phòng kỹ thuật