QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A LƯỚI

Quan trắc môi trưng lao động là hoạt động thu thập, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố quan trọng môi trưng lao động tại nơi làm vic để có các giải pháp nhằm giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe ngưi lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Vì lẽ đó, định kỳ hằng năm, Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) tổ chức đo kiểm quan trắc môi trưng lao động tại Nhà máy thủy đin A Lưi theo quy định.


     Các yếu tố quan trắc môi trưng lao động gồm: Vi khí hậu (Nhiệt đ, độ ẩm, vận tốc gió, bức xạ nhiệt), ánh sáng, tiếng ồn, độ rung chuyển, điện từ trường tần số công nghiệp, điện từ trường tần số cao, bụi toàn phần, bụi hô hấp, hơi khí đc (CO2, CO, NO2, SO2), đánh giá gánh nặng lao động thể lực, đánh giá căng thẳng thần kinh tâm lý, đánh giá Ecgônômi vị trí lao động. Từ đó đề ra các biện pháp khắc phục, kiểm soát các yếu tố có hại phát sinh tại nơi làm việc nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn lao đng, chăm sóc sức khỏe cho ngưi lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

     EVNCHP  thực hiện nghiêm túc công tác cải thiện điều kiện lao động, thực hiện các giải pháp khắc phục:

1. Giải pháp về biện pháp kỹ thuật

   - Định kỳ kiểm tra bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

2. Giải pháp về tổ chức lao động

   - Bố trí thời gian lao động hợp lý nhằm hạn chế rủi ro tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

3. Giải pháp về giám sát y tế và sức khỏe

   - Duy trì quan trắc môi trưng lao đng định kỳ.

   - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

  - Trang bị các tủ thuốc, túi sơ cấp cứu tại bộ phận, bố trí người quản lý.

4. Giải pháp về phòng hộ cá nhân

  - Trang bị đy đ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho ngưi lao động, bảo đảm luôn chất lượng. Nhắc nhở và giám sát ngưi lao động sử dụng phòng hộ cá nhân.

5. Các giải pháp khác

  - Thực hiện huấn luyện sơ cấp cứu cho ngưi lao động; Thành lập lực lưng sơ cu theo quy định.

  - Lập hồ sơ y tế theo thông tư của Bộ Y tế;

  - Khuyến khích tăng cưng hơn nữa các giải pháp cải thiện điều kiện lao động, thể thao tăng cường sức khỏe.

                                                                             

                                                                                   Người viết: Nguyễn Thị Kim Thủy - P1