Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 21/04/2023 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát Công ty năm 2022.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến cổ tức năm 2023.

- Báo cáo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Các nội dung liên quan khác.

Ngay sau khi kết thúc đại hội, HĐQT đã tổ chức họp và bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

Ông Lâm Xuân Tuấn – được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Ông Lê Quý Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc EVNCHP được bầu làm Tổng Giám đốc.

Một số hình ảnh Đại hội:Thanh Nga - Phòng Tài chính - Kế toán