DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023


Stt

Nội dung

1

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

2

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

3

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

4

Báo cáo Tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty

5

Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán

6

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

7

Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát công ty năm 2022

8

Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

9

Tờ trình Thông qua Mức lương, thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2022 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2023

10

Tờ trình v/v việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

11

Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuỷ điện miền Trung 

12

Báo cáo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

13

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS

14

Báo cáo tóm tắt các nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2023

15

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023