Phòng kỹ thuật phối hợp TVTK miền Trung khảo sát tuyến đường dây 35kV từ NMTĐ A Lưới đến VP Hồng Hạ

Căn cứ tờ trình ngày 12 tháng 1 năm 2023 của NMTĐ A Lưới đã được tổng GĐ phê duyệt và Hợp đồng số 26.2023.TV-AL Về việc khảo sát thiết kế bổ sung.


 Đường dây chống sét cho đường dây 35kV cấp điện cho khu văn phòng Hồng Hạ - NM thủy điện A Lưới. Đầu tháng 3/2023, sau đợt cắt điện bảo dưỡng trạm 220kV NMTĐ A Lưới, Phòng kỹ thuật đã phối hợp CT TNHH MTV TV điện miền Trung triển khai công tác khảo sát thực trạng tuyến đường dây 35 từ cột số 1 NM đến cột 17 khu văn phòng Hồng Hạ để có cơ sở thiết kế bổ sung đường dây chống sét và lập dự toán theo hợp đồng.

      Ngày 15 tháng 3 năm 2023 nhóm công tác hỗn hợp P4,P7, TVTK sau khi gặp nhau tại văn phòng đã triển khai ngay ra thực tế hiện trường để nắm thông tin thực tế!


Hình 1. Triển khai khảo sát tuyến đường dây 35 kV Nhà máy – văn phòng Hồng hạ hiện hữu.


         Thời gian đưa vào vận hành đã hơn 10 năm, một số thay đổi đã xảy ra, nhóm công tác đã thống nhất kế hoạch, trình tự khảo sát trước khi thực hiện để đảm bảo tính hợp lý rút ngắn thời gian.


Hình 2. Xem xét sơ đồ mặt bằng tuyến.\


         Việc bổ sung thêm đường dây chống sét đòi hỏi cao hơn về điện trở nối đất cột (đảm bảo khả năng tản dòng điện sét ở bất kỳ thời điểm nào trong năm), do đó việc đo điện trở suất của đất (rô đất) là một yêu cầu quan trọng không thể thiếu đối với công tác khảo sát.

      Phòng kỹ thuật đã phối hợp nhóm khảo sát triển khai đo rô đất và điện trở nối đất cột thực tế ở các vị trí, đặc biệt chú trọng những vị trí trên đồi cao, đất khô, khó đạt yêu cầu thiết kế.

Hình 3. Đo điện trở nối đất cột và điện trở suất khu vực cột.


Hình 4. Đo các thông số đường dây và khoảng vượt thực tế.


           Ngoài phần điện, nhóm khảo sát cũng triển khai đồng thời đo độ cao,khoảng cách, độ võng khoảng vượt đường dây, đặc biệt là khu vực cột 11, 12 và khoảng giao cắt dưới 2 đường dây 220kV đang vận hành có khả năng gây mất an toàn nếu thiếu cẩn trọng.

Hình 5. Phát quang cây cối, đi dọc hành lang tuyến đđo thông số.

Với sự nỗ lực của các nhóm, chiều 15/3/2023 công tác khảo sát lấy các thông số tuyến đường dây 35 kV Nhà máy – VP hồng hạ đã hoàn thành, cung cấp số liệu kịp thời cho phòng thiết kế của CT TV điện miền Trung triển khai công việc thiết kế và lập dự toán phục vụ thi công đưa vào vận hành sớm,....

Người viết:Đỗ Việt Hùng

Phòng Kỹ thuật.