Chi đoàn thanh niên EVNCHP tham gia Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 356-CV/TĐTN-BTG ngày 28/02/2023 về tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biếu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong 02 ngày 04/03 và 05/03/2023, Chi đoàn thanh niên EVNCHP đã nghiêm túc tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biếu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại văn phòng Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.

Hội nghị đã tổ chức quán triệt các chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

+ Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền, giáo dục và phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc ”.

+ Chuyên đề 3: Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên.

+ Chuyên đề 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

+ Chuyên đề 5: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

+ Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thứ Nguyễn Phú Trọng về cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng do NXB Sự thật xuất bản.

Ngoài ra, Hội nghị cũng nghe quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức.

Lê Quang Tuấn - P2, Bí thư chi đoàn