Phòng Kỹ thuật và NMTĐ A Lưới phối hợp khảo sát, lập phương án tiểu tu các thiết bị khối Tổ máy H2 năm 2023 NMTĐ A Lưới.

Theo kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa năm 2023 số 4473 / ĐĐQG-PT ngày 26/12/2022 đã được A0 phê duyệt và theo quy trình, Phòng kỹ thuật (P4) đã phối hợp với Nhà máy thủy điện A Lưới (P7) triển khai công tác khảo sát, đánh giá tình trạng thiết bị thực tế để làm cơ sở lập phương án tiểu tu các thiết bị khối tổ máy H2 của NMTĐ A Lưới năm 2023.

Ngày 8 và 9/2/2023 công tác khảo sát đã được triển khai thực hiện tại khu vực Nhà máy và trạm nâng 220 kV tại Hồng Hạ.

Hình 1. Hệ thống rơ le bảo vệ và máy cắt đầu ra máy phát H2.

            Phòng kỹ thuật đã phối hợp bộ phận kỹ thuật NMTĐ A Lưới Khảo sát tình trạng các thiết bị điện chính khối tổ máy và trình trạng máy biến áp T2 cùng đợt với nhà thầu khảo sát chuẩn bị xử lý tồn tại MBA T2 trong đợt tiểu tu khối tổ máy H2 theo kế hoạch.


Hình 2. Khảo sát tình trạng máy biến áp T2.


Hình 3. Kiểm tra khu vực tuabin và hệ thống bơm nước làm mát, bơm cứu hỏa.Hình 4. Kiểm tra, khảo sát các thiết bị trạm phân phối 220kV.Hình 5. Hệ thống rơ le bảo vệ phần trạm.

Với kết quả khảo sát các thiết bị thực tế, P4 và P7 đã cùng lập và thống nhất biên bản khảo sát tình trạng các thiết bị khối tổ máy H2 – T2, làm cơ sđể P7 xây dựng phương án tiểu tu khối tổ máy H2, triển khai tiểu tu vào tháng 4 năm 2023 đúng kế hoạch 2023 và quy định của quy trình.

Đỗ Việt Hùng-P4