THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung công bố : Đấu giá tỉa thưa khai thác cây keo từ rừng trồng bảo vệ môi trường dự án thủy điện A Lưới theo các nội dung đã được công bố trên các phương tiện đại chúng như dưới đây

1. Thông tin công bố trên website Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản Tỉnh thừa Thiên Huế :

http://www.daugiatthue.com/Dau-gia/Dau-gia-tia-thua-khai-thac-cay-keo-tu-rung-trong-bao-ve-moi-truong-du-an-thuy-dien-A-Luoi-dien-tich-khai-thac-17-91-ha-loai-cay-khai-thac-Keo-trong-nam-2015-tai-dia-diem-gom-cac-lo-d1-d8-khoanh-1-lo-b2-b3-c3-b13-khoanh-2-lo-a1-b5-c4-c7-h1-khoanh-6-tieu-khu-286-xa-Hong-Ha-huyen-A-Luoi-tinh-Thua-Thien-Hue-/


2. Thông tin công bố trên website Cổng thông tin Điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản :

https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-cong-khai-viec-dau-gia/tai-san-la-quyen-su-dung-quyen-so-huu-rung-san-xuat-la-rung-trong-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-bao-ve-va-phat-trien-rung--187157.html


Trần Quốc Bảo - P2