Thủy điện miền Trung (EVNCHP) lãi đậm trong năm 2022

Tính riêng quý 4/2022, CHP ghi nhận doanh thu thuần đạt 375,8 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn tăng 10,9% dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 20% về còn 222 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của CHP đạt hơn 2,1 tỷ đồng, gấp 7,7 lần cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 20% xuống còn 23,2 tỷ đồng, song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 147,6%. Kết quả, CHP lãi sau thuế 174,5 tỷ đồng, giảm 23% so với quý 4/2021.

Lũy kế cả năm 2022, EVNCHP mang về 1.100,5 tỷ đồng doanh thu thuần và 492 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 39,8% và 103,3% so với năm 2021. Theo đó, Công ty đã hoàn thành vượt 65% chỉ tiêu doanh thu và 272% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản CHP giảm nhẹ so với hồi đầu năm về mức 3.259,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản tiền và tương đương tiền tăng đáng kể, gấp 2,7 lần so với đầu năm 251,25 tỷ đồng.

Nợ phải trả của CHP tại thời điểm ngày 31/12/2022 giảm 7%, về còn 1.280 tỷ đồng; trong đó, nợ ngắn hạn ở mức 208,8 tỷ đồng và dài hạn 804 tỷ đồng.