Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2022 của Công ty Cổ phần thuỷ điện miền Trung (CHP)

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2022 của Công ty Cổ phần thuỷ điện miền Trung (CHP) như sau:

TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2021

Năm 2022

Chênh lệch giữa 2022 và 2021

Tháng 10

Luỹ kế đến tháng 10

Tháng 10

Luỹ kế đến tháng 10

Tháng 10

Luỹ kế đến tháng 10

A

Nhà máy thủy điện A Lưới

 

 

 

 

 

 

 

1

Sản lượng điện thương phẩm

Triệu kWh

124.17

328.36

124.60

627.63

0.43

299.27

2

Doanh thu phát điện

Tỷ đồng

133.26

361.03

116.13

698.63

-17.13

337.60

B

Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

 

 

 

 

 

 

 

1

Sản lượng điện thương phẩm

Triệu kWh

5.01

65.70

4.53

67.99

-0.49

2.29

2

Doanh thu phát điện

Tỷ đồng

10.83

142.26

10.03

147.64

-0.80

5.38

 


P2- Đặng Song Hạ Uyên