Công tác tuyên truyền, thực thi pháp luật năm 2022

Ngày 08/11/2013, Hội đồng phổ biến giáo dục Trung ương và Bộ Tư pháp tổ chức Lễ công bố và lấy 09/11 hàng năm làm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (đây là ngày ra bản Hiến pháp đầu tiên của Nước Việt nam dân chủ cộng hòa, ngày 09/11/1946) và đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực tham gia, hưởng ứng và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, thực thi pháp luật năm 2022

Pano tuyên truyền Ngày Pháp luật

Ngày Pháp luật Việt Nam đã khơi dậy trong mỗi cá nhân CBCNV ngành điện nói riêng và công dân cả nước nói chung ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình khi tham gia vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và xã hội. Do vậy, “Ngày Pháp luật” có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, co giá trị tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân chúng ta trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Như vậy, “Ngày Pháp luật Việt Nam” không chỉ là ngày phát động cho tất cả mọi chúng ta tuân thủ pháp luật mà còn là một sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Trong chín năm qua, thực hiện quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, “Ngày Pháp luật” đã thu hút sự tham gia tích cực và hưởng ứng nhiệt tình của tất cả CBCNV trong ngành điện nói chung và CBCNV Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung nói riêng.

Trong hoạt động giáo dục, tuyên truyền về Ngày Pháp luật, đơn vị đã tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số nhằm đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để hưởng ứng “Ngày Pháp luật” một cách linh hoạt, thiết thực, hiệu quả, phù hợp trong việc triển khai thực hiện các Quy chế, quy định… tại đơn vị như Quy chế trả lương; Quy chế quản lý dự án; Quy chế về công tác cán bộ; Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Ban Giám đốc; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ; Quy định quản lý chi tiêu nội bộ; Quy định tiếp nhận, xử lý và lưu trữ văn bản…

Hưởng ứng Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 trong Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty công nghệ thông tin Điện lực miền Trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến ngày Pháp luật đến toàn thể CBCNV với mục đích giúp hiểu biết rõ hơn về các văn bản pháp luật của nhà nước, luôn tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; biết được các chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công việc, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho bản thân. Hoạt động tuyên tuyền về Ngày Pháp luật cũng có ý nghĩa tôn vinh và khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho CBCNV trong việc quản lý Nhà nước và đời sống xã hội; qua đó, CBCNV tại đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ tại đơn vị, phòng ngừa, chủ động phát hiện và kịp thời xử lý các vụ việc tham nhũng có thể xảy ra trong công tác quản lý. Tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức, phấn đấu để tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên...

Qua việc tuyên truyền về “Ngày pháp luật”, CBCNV Công ty có cơ hội được hiểu rõ hơn về các Luật như: Bộ luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Biển đảo, Luật An ninh quốc gia... Việc tổ chức tuyên truyền “Ngày Pháp luật” hàng năm có tác dụng nhắc nhở CBCNV, người lao động tôn trọng, nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật, thực hành tự giác “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Ngày Pháp luật cũng là cơ hội để mỗi người công dân tự soi lại mình và suy ngẫm để tự điều chỉnh ý thức, thái độ và hành xử trong quan hệ với mọi người trong xã hội.

NiNa P1 st - Nguồn: cpc.vn