Hội thảo về việc điều chỉnh một số nội dung điều chỉnh Quy trình quản lý Vật tư-thiết bị của Phòng KHVT.

           Nhằm thực hiện đơn giản hóa, cải tiến quy trình quản lý vật tư (QLVT) của công ty theo chủ trương của Ban lãnh đạo Công ty,  trên cơ sở “Đề xuất tổ chức cuộc họp thống nhất ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi quy định QLVT do phòng Kế hoạch vật tư (P2) biên soạn ngày 27/2/2022”
       

        Thứ sáu, ngày 28/10/2022 tại văn phòng Công ty tại Đà Nẵng, phòng Kế hoạch vật tư (P2) đã chủ trì tổ chức Hội thảo về việc điều chỉnh một số nội dung điều chỉnh Quy trình quản lý Vật tư-thiết bị của Phòng KHVT.


         Hôi thảo được triển khai với sự tham dự của Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Mai phụ trách Ban ISO và đầy đủ các phòng Văn phòng Công ty, NMTĐ A Lưới và NMĐ mặt trời Cư Jut.  Chủ trì hội thảo: Phòng Kế hoạch - Vật tư (P2).  

         Phòng Kế hoạch – Vật tư đã trình bày, phân tích yêu cầu phải sửa đổi quy trình, để các bộ phận tham gia, có ý kiến góp ý hoàn thiện trước khi hòan thiện ban hành.

Hình 1. Trưởng phòng P2 trình bày sự cần thiết hiệu chỉnh Quy trình quản lý vật tư – thiết bị 

Đây là một quy trình quan trọng, liên quan đến các phòng ban chức năng của Công ty, một “khâu” quan trọng đảm bảo an toàn vận hành và sản xuất kinh doanh điện của Công ty.

Hình 2. Ông Lê Vũ Tâm trình bày nội dung đề xuất hiệu chỉnh.

Hình 3. Phòng Kỹ thuật và các Phòng / Nhà máy có ý kiến góp


Trên cơ sở phân tích, phản biện của các bộ phận liên quan và chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Mai các điều khoản quy trình đề xuất điều chỉnh đã nhanh chóng được “chốt” và thống nhất.


Buổi họp đã triển khai nhanh, gọn, hiệu quả tạo điều kiện để nhanh chóng hoàn thiện quy trình, phối hợp ban ISO ban hành, đưa vào sử dụng phục vụ công việc.


Kết thúc Hội thảo, Trưởng ban Iso đã kết luận nội dung chi tiết của cuộc họp để các bộ phận thực hiện hiệu chỉnh quy trình để ban hành thực hiện./.


Người viết: Đỗ Việt Hùng. Phòng Kỹ thuật