Hội nghị quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Thực hiện Văn bản số 738-CV/ĐU ngày 19/09/2022 về việc tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban thường vụ thành ủy về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện miền Trung đã thông báo đến các cán bộ chủ chốt để tham gia Hội nghị trực tuyến vào sáng ngày 20/09/2022. Thành phần tham dự có đồng chí Bí thư Đảng ủy Trương Công Giới.

Tại Hội nghị, Thành ủy Đà Nẵng đã triển khai những điểm mới, cốt lõi trong các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và các quy định thi hành kỷ luật Đảng như sau:

  • Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/04/2022 của Bộ chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
  • Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW ngày 30/06/2022 của Ủy ban kiểm tra Ban chấp hành Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/04/2022 của Bộ chính trị
  • Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 08/09/2022 của Thành ủy Đà Nẵng về việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/04/2022 của Bộ chính trị
  • Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/07/2022 của Ban chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trương Công Giới chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu, kỹ và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, cấp trên  về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến các cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động. Đối với cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra cấp ủy phải dành thời gian nghiên cứu để nắm vững, đầy đủ quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Trong đó, coi trọng công tác nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và nhất là tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát của cấp có thẩm quyền.Hình ảnh Hội nghị sáng ngày 20/09/2022

P5