Sản lượng và doanh thu phát điện tháng 8 của EVNCHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 08/2022 của Công ty Cổ phần t huỷ điện miền Trung (CHP) như sau:

TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2021

Năm 2022

Chênh lệch giữa 2022 và 2021

Tháng 08

Luỹ kế đến tháng 08

Tháng 08

Luỹ kế đến tháng 08

Tháng 08

Luỹ kế đến tháng 08

A

Nhà máy thủy điện A Lưới

 

 

 

 

 

 

 

1

Sản lượng điện thương phẩm

Triệu kWh

18.31

99.52

     74.43

     428.03

56.13

328.51

2

Doanh thu phát điện

Tỷ đồng

22.11

123.23

     93.35

     505.31

71.24

382.08

B

Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

 

 

 

 

 

 

 

1

Sản lượng điện thương phẩm

Triệu kWh

7.43

59.86

5.58

57.78

-1.57

-1.81

2

Doanh thu phát điện

Tỷ đồng

16.05

129.62

12.15

125.04

-3.90

-4.58

 Đặng Song Hạ Uyên