Công tác phát triển Đảng viên – Chi bộ Kế hoạch Vật tư Tài chính kế toán thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung

Công tác phát triển Đảng viên mới là một trong những công tác quan trọng để tạo ra nguồn phát triển đảng viên. Hàng năm, Chi ủy Kế hoạch vật tư – Tài chính kế toán thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã xây dựng kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để giới thiệu cho Đảng xem xét công nhận cảm tình Đảng, chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, chú trọng chất lượng từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.

Nghị quyết của Chi bộ Kế hoạch vật tư – Tài chính kế toán nhiệm kỳ 2020-2022 kết nạp 2 đảng viên mới, thực tế Chi bộ kết nạp được 3 đảng viên, đạt 150% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Kế hoạch vật tư – Tài chính kế toán phấn đấu 100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dự kiến xem xét phát triển và kết nạp thêm 01 đảng viên mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của toàn Đảng bộ.


Ngày 10/01/2022 tại Văn Phòng Công ty tại Đà Nẵng, Chi bộ Kế hoạch Vật tư Tài chính kế toán thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Viết Quỳnh.

Thanh Nga - P5