KIỂM TRA ĐƯỜNG HẦM NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN A LƯỚI, HƯỚNG CNN - HẦM PHỤ 3 TRƯỚC KHI NẠP NƯỚC.

 Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban tuần ngày 18/7/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc giao P6 kiểm tra đường hầm Nhà máy thủy điện A Lưới, trước khi nạp nước. Ngày 19/7/2022, P6 đã đi kiểm tra đường hần hướng Cửa nhận nước xuống hầm phụ 3, hầm hướng CNN về hầm phụ 3 ổn định, đủ diều kiện nạp nước.

Hình ảnh CBCNV P6 đi khi kiểm tra đướng hầm hướng CNN về hầm phụ 3 – Nhà máy thủy điện A Lưới.

Hình ảnh sau khi kiểm tra xong.