Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2022 của Công ty Cổ phần thuỷ điện miền Trung (CHP)

S ản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2022 của Công ty Cổ phần t huỷ điện miền Trung (CHP) như sau:

TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2021

Năm 2022

Chênh lệch giữa 2022 và 2021

Tháng 05

Luỹ kế đến tháng 05

Tháng 05

Luỹ kế đến tháng 05

Tháng 05

Luỹ kế đến tháng 05

A

Nhà máy thủy điện A Lưới

 

 

 

 

 

 

 

1

Sản lượng điện thương phẩm

Triệu kWh

47.38

49.25

 51.72

286.21

4.34

236.96

2

Doanh thu phát điện

Tỷ đồng

61.91

63.94

     60.72

     331.25

-1.19

267.31

B

Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

 

 

 

 

 

 

 

1

Sản lượng điện thương phẩm

Triệu kWh

8.07

37.84

7.30

37.54

-0.77

-0.30

2

Doanh thu phát điện

Tỷ đồng

17.44

81.95

15.77

81.17

-1.67

-0.78

 

Đặng Song Hạ Uyên