EVNCHP Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2022

Ngày 8/6/2022 tại Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Hải Châu tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2022.

Thời gian lớp 1 từ ngày 08/6 – 13/6/2022, lớp 2 từ 14/6 – 17/6/2022, đối tượng tham gia là những cán bộ, đảng viên của 13 đơn vị có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Trung, trong đó Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung tham gia tổng cộng 38 người, trong đó lớp 1 là 15 người, lớp 2 là 23 người.

Các giảng viên đến từ Ban Chỉ huy Quân sự quận, Công an quận và Ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu truyền đạt 9 chuyên đề, gồm:

- Quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh;

- Quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới;

- Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới;

- Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hóa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;

- Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;

- Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên;

- Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng;

- Xây dựng, quản lý lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Một số hình ảnh lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng: 

   


P6.