Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2022

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2022 của Công ty Cổ phần thuỷ điện miền Trung (CHP) như sau:

TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2021

Năm 2022

Chênh lệch giữa 2022 và 2021

Tháng 04

Luỹ kế đến tháng 04

Tháng 04

Luỹ kế đến tháng 04

Tháng 04

Luỹ kế đến tháng 04

A

Nhà máy thủy điện A Lưới

 

 

 

 

 

 

 

1

Sản lượng điện thương phẩm

Triệu kWh

1.87

1.87

80.18

234.50

78.30

232.62

2

Doanh thu phát điện

Tỷ đồng

2.03

2.03

111.34

270.53

109.31

268.49

B

Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

 

 

 

 

 

 

 

1

Sản lượng điện thương phẩm

Triệu kWh

8.14

29.76

7.38

30.24

-0.76

0.47

2

Doanh thu phát điện

Tỷ đồng

17.62

64.51

15.97

65.40

-1.65

0.89

Người viết bài: Đặng Song Hạ Uyên