Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng kỹ thuật, phối hợp Tổ dịch vụ và P7 cập nhật thực trạng nguồn lực, trang thiết bị đề xuất phát triển đề án phát triển dịch vụ tư vấn.

        Để triển khai dần từng bước công tác phát triển mới của Công ty, trên cơ sở các công việc cung cấp các dịch vụ “bên ngoài” mà Nhà máy thủy điện A Lưới (P7) và Công ty (EVNCHP) đã thực hiện từ trước đến nay. Phòng Tổ chức nhân sự (P3) đã phối hợp Phòng kỹ thuật (P4), Tổ dịch vụ họp trực tiếp để cùng nhau rà soát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, năng lực con người và trang thiết bị hiện có;

        Cân nhắc tình hình thị trường cung ứng các dịch vụ ngành điện, năng lượng tái tạo hiện nay và dự báo khả năng tương lai, khả năng tham gia thị trường và lợi ích và lĩnh vực này sẽ mang lại cho Công ty.


Hình 1. P3,P4, P7, Tổ dịch vụ và lãnh đạo Công ty họp thảo luận tại VP NMTĐ A Lưới.


Hình 2. Các cán bộ kỹ thuật của NMTĐ A Lưới tham dự họp.


Các đại diện phòng ban tham gia cuộc họp đã tổng kết những công việc, kết quả đã đạt được, phân tích, đánh giá rõ mặt mạnh, mặt yếu về năng lực kỹ thuật hiện tại của công ty, các công việc cần ưu tiên thực hiện trước tiên để “mở đường” cho các bước tiếp theo, tiến tới khả năng vừa đáp ứng tốt các yêu cầu công việc hiện tại của Nhà máy, vừa có khả năng “triển khai’ cung cấp các dịch vụ cho thị trường bên ngoài, tận dụng tối ưu năng lực hiện có, tăng thêm uy tín cho Công ty, tăng thêm thu nhập cho CBNV trực tiếp làm việc tại các bộ phận kỹ thuật của các Nhà máy, phòng ban Công ty.

Cuộc họp đã hoàn thành nhanh gọn, xác định rõ các việc cần ưu tiên nghiên cứu giải quyết trước, đó là:

  • Cơ chế hoạt động.
  • “Kết cấu, tổ chức” của bộ phận dịch vụ

Trên cơ sở này P3 sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, đề xuất các bước tiếp theo.

Người viết: Đỗ Việt Hùng.

Phòng kỹ thuật