Thông báo mời thầu gói thầu 34/2022/PTV-AL: Kiểm soát dịch hại năm 2022 tại nhà máy thủy điện A Lưới

Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung xin thông báo mời thầu gói thầu số 34/2022/PTV-AL: Kiểm soát dịch hại năm 2022 tại nhà máy thủy điện A Lưới với nội dung như sau: Người viết: Đặng Song Hạ Uyên-Phòng KH-VT.