Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

title

Ngày 15/04/2022 tại Thành phố Đà Nẵng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua một số nội dung chính như sau:

-Báo cáo Tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Công ty.

-Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.

-Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

-Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát Công ty năm 2021.

-Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

-Tờ trình Mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

-Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

-Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát  Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung.

-Các nội dung liên quan khác.

Một số hình ảnh Đại hội:Thanh Nga (P5)