Thông báo mời thầu gói thầu số 16/2022/PTV-AL: Kiểm định hiệu chỉnh định kỳ các thiết bị đo của nhà máy thủy điện A Lưới năm 2022

title

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung xin thông báo mời thầu gói thầu số 16/2022/PTV-AL: Kiểm định hiệu chỉnh định kỳ các thiết bị đo của nhà máy thủy điện A Lưới năm 2022 với nội dung như sau:

Người viết: Lê Quang Tuấn - Phòng KH-VT