TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

title

Vào lúc 7 giờ 45 phút sáng ngày 15/4/2022 Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung (CHP) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường tầng 3 văn phòng Công ty - Lô 57b, đường số 6, KCN Đà Nẵng, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trả, Tp Đà Nẵng, Việt Nam.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính gửi đến Quý cổ đông chương trình Đại hội và các tài liệu liên quan đến Đại hội: 

                                                       

 

1

Mục lục

Tải về

2

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tải về

3

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tải về

4

Báo cáo Tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Công ty

Tải về

5

Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán

Tải về

6

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

Tải về

7

Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát công ty năm 2021

Tải về

8

Báo cáo tóm tắt các nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2022

Tải về

9

Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Tải về

10

Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát  Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung

Tải về

11

Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tải về

12

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Tải về

13

Tờ trình Mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Tải về

14

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tải về