Hội đồng Quản trị Công ty họp kỳ thứ II về một số nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đồng thường niên 2022

title

Ngày 22/03/2022, tại Văn phòng Nhà máy điện mặt trời Cư Jut, tỉnh Đăk Nông, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) tổ chức kỳ họp lần thứ II thảo luận một số nội dung để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thưng niên năm 2022.

HĐQT đã thống nhất dự thảo các nội dung chính để trình ĐHĐCĐ 2022 thông qua như sau:

+Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

+Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

+Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

+Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt đng giám sát công ty năm 2021.

+Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

+Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

+Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

+Thông qua Mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022

+Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

Một số hình ảnh cuộc họp:


Nhà máy điện mặt trời Cư Jut


HĐQT, BKS, BĐH Cty họp ngày 22/3/2022(h1)


HĐQT, BKS, BĐH Cty họp ngày 22/3/2022(h2)


HĐQT, BKS, BĐH Cty họp ngày 22/3/2022(h3)HĐQT, BKS, BĐH Cty họp ngày 22/3/2022(h4)

Nguyệt-P5