TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN

Ngày 20/06/2024: 1 092 040 kWh

Lũy kế tháng 06/2024: 15 032 300 kWh

Lũy kế năm 2024: 150 861 390 kWh

Ngày 20/06/2024: 173 678 kWh

Lũy kế tháng 06/2024: 4 820 685 kWh

Lũy kế năm 2024: 45 214 876 kWh