TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN

Ngày 26/09/2023: 1 710 270 kWh

Lũy kế tháng 09/2023: 19 697 970 kWh

Lũy kế năm 2023: 340 516 430 kWh

Ngày 26/09/2023: 136 713 kWh

Lũy kế tháng 09/2023: 4 824 473 kWh

Lũy kế năm 2023: 62 326 171 kWh