TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN

Ngày 30/11/2023: 4 087 550 kWh

Lũy kế tháng 11/2023: 121 352 720 kWh

Lũy kế năm 2023: 602 866 620 kWh

Ngày 30/11/2023: 187 119 kWh

Lũy kế tháng 11/2023: 4 792 613 kWh

Lũy kế năm 2023: 73 104 888 kWh