TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN

Ngày 25/05/2022: 1 131 900 kWh

Lũy kế tháng 05/2022: 46 524 400 kWh

Lũy kế năm 2022: 280 927 830 kWh

Ngày 25/05/2022: 206 170 kWh

Lũy kế tháng 05/2022: 6 221 800 kWh

Lũy kế năm 2022: 36 460 430 kWh