TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN

Ngày 29/09/2022: 4 074 640 kWh

Lũy kế tháng 09/2022: 71 479 470 kWh

Lũy kế năm 2022: 500 010 950 kWh

Ngày 29/09/2022: 134 194 kWh

Lũy kế tháng 09/2022: 5 117 008 kWh

Lũy kế năm 2022: 63 291 852 kWh