TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN

Ngày 29/01/2023: 1 488 860 kWh

Lũy kế tháng 01/2023: 85 657 800 kWh

Lũy kế năm 2023: 85 657 800 kWh

Ngày 29/01/2023: 130 819 kWh

Lũy kế tháng 01/2023: 4 553 877 kWh

Lũy kế năm 2023: 4 553 877 kWh