TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN

Ngày 05/06/2023: 790 240 kWh

Lũy kế tháng 06/2023: 2 852 180 kWh

Lũy kế năm 2023: 243 541 520 kWh

Ngày 05/06/2023: 239 747 kWh

Lũy kế tháng 06/2023: 1 016 362 kWh

Lũy kế năm 2023: 38 319 573 kWh