TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN

Ngày 26/05/2024: 615 460 kWh

Lũy kế tháng 05/2024: 20 814 990 kWh

Lũy kế năm 2024: 132 392 510 kWh

Ngày 25/05/2024: 297 545 kWh

Lũy kế tháng 05/2024: 6 191 628 kWh

Lũy kế năm 2024: 39 126 405 kWh