TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN

Ngày 29/02/2024: 1 665 930 kWh

Lũy kế tháng 02/2024: 15 690 500 kWh

Lũy kế năm 2024: 77 798 270 kWh

Ngày 29/02/2024: 336 696 kWh

Lũy kế tháng 02/2024: 7 434 087 kWh

Lũy kế năm 2024: 15 518 324 kWh