TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN

Ngày 05/12/2022: 4 100 120 kWh

Lũy kế tháng 12/2022: 20 306 560 kWh

Lũy kế năm 2022: 755 395 670 kWh

Ngày 05/12/2022: 165 387 kWh

Lũy kế tháng 12/2022: 721 234 kWh

Lũy kế năm 2022: 74 739 561 kWh