TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN

Ngày 16/08/2022: 1 685 080 kWh

Lũy kế tháng 08/2022: 40 421 090 kWh

Lũy kế năm 2022: 394 027 180 kWh

Ngày 16/08/2022: 147 106 kWh

Lũy kế tháng 08/2022: 2 895 918 kWh

Lũy kế năm 2022: 55 152 469 kWh