HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


 • Ông: Lâm Xuân Tuấn

  Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

  Trình độ chuyên môn:

  Thạc sĩ QTKD - Kỹ sư điện

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Điện lực miền Nam

 • Ông: Lê Quý Anh Tuấn

  Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc

  Trình độ chuyên môn:

  Thạc sỹ Điện

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Không

 • Ông: Nguyễn Quang Quyền

  Thành viên HĐQT

  Trình độ chuyên môn:

  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Cơ điện Lạnh (REE)

 • Ông: Nguyễn Viết Pa Sa

  Thành viên HĐQT

  Trình độ chuyên môn:

  Thạc sĩ kinh tế - Chuyên nghành kế toán

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Phó Trưởng ban Kinh doanh - Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 • Ông: Nguyễn Đức An

  Thành viên HĐQT

  Trình độ chuyên môn:

  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Cử nhân kinh tế

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Phó Trưởng ban Viễn thông & Công nghệ thông tin - Tổng Công ty Điện lực miền Nam

 • Ông: Nguyễn Hữu Phương

  Thành viên HĐQT độc lập

  Trình độ chuyên môn:

  Cử nhân kinh tế

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Không

 • Ông: Nguyễn Hữu Tâm

  Thành viên HĐQT độc lập

  Trình độ chuyên môn:

  Cử nhân Quản trị kinh doanh

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Không

 • Ông: Hồ Hoàn Kiếm

  Phụ trách quản trị Công ty

  Trình độ chuyên môn:

  Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Không