BAN ĐIỀU HÀNH


 • Ông: Lê Quý Anh Tuấn

  Tổng Giám Đốc.

  Trình độ chuyên môn:

  Thạc sỹ Điện

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Không

 • Ông: Huỳnh Mai

  Phó Tổng Giám Đốc

  Trình độ chuyên môn:

  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Không

 • Ông: Hồ Hoàn Kiếm

  Phó Tổng Giám Đốc

  Trình độ chuyên môn:

  Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Không