BAN ĐIỀU HÀNH


 • Ông: Trương Công Giới

  Tổng Giám Đốc.

  Trình độ chuyên môn:

  Kỹ sư Điện, Kỹ sư Thủy lợi - Thủy điện

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Không

 • Ông: Huỳnh Mai

  Phó Tổng Giám đốc

  Trình độ chuyên môn:

  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Không

 • Ông: Lê Quý Anh Tuấn

  Phó Tổng Giám đốc

  Trình độ chuyên môn:

  Thạc sĩ Điện Kỹ thuật.

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Không