23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo đấu thầu » Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL

  1. 0101Tên dự án: Nhà máy thủy điện A Lưới
  2. Tên gói thầu: Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới.
  3. Số thông báo mời thầu: Số 226 ngày 28/11/2017.
  4. Giá gói thầu: 144.452.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm năm mươi hai nghìn đồng).
  5. Giá trúng thầu: 106.786.909 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu, bảy trăm tám sáu nghìn, chín trăm linh chín đồng).
  6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH ĐT CN&TM Song Quỳnh.
  7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
  9. Quyết định phê duyệt: số /QĐ-EVNCHP
  10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Trương Công Giới

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Liên kết website