-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL

  1. Tên dự án: Nhà máy thủy điện A Lưới
  2. Tên gói thầu: Gói thầu số 57/2017/TB-AL: Cung cấp dầu thuỷ lực cho 1 tổ máy – Nhà máy thủy điện A Lưới.
  3. Số thông báo mời thầu: Số 232 ngày 06/12/2017.
  4. Giá gói thầu: 762.463.350 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi ba nghìn, ba trăm năm mươi đồng).
  5. Giá trúng thầu: 523.712.200 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai ba triệu, bảy trăm mười hai nghìn, hai trăm đồng).
  6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại B.E.E.
  7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
  9. Quyết định phê duyệt: số /QĐ-EVNCHP
  10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu: Cung cấp dầu thuỷ lực cho 1 tổ máy.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Trương Công Giới

Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website