23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL

  1. Tên dự án: Nhà máy thủy điện A Lưới
  2. Tên gói thầu: Gói thầu số 57/2017/TB-AL: Cung cấp dầu thuỷ lực cho 1 tổ máy – Nhà máy thủy điện A Lưới.
  3. Số thông báo mời thầu: Số 232 ngày 06/12/2017.
  4. Giá gói thầu: 762.463.350 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi ba nghìn, ba trăm năm mươi đồng).
  5. Giá trúng thầu: 523.712.200 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai ba triệu, bảy trăm mười hai nghìn, hai trăm đồng).
  6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại B.E.E.
  7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
  9. Quyết định phê duyệt: số /QĐ-EVNCHP
  10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu: Cung cấp dầu thuỷ lực cho 1 tổ máy.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Trương Công Giới

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Liên kết website