27oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo đấu thầu » Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 05/2017/TB-AL.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 05/2017/TB-AL.

  1. Tên dự án: Nhà máy thủy điện A Lưới
  2. Tên gói thầu: Gói thầu số 05/2017/TB-AL: Cung cấp dầu thủy lực – Nhà máy thủy điện A.
  3. Số thông báo mời thầu: 13 ngày 19/01/2017.
  4. Giá gói thầu: 240.075.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).
  5. Giá trúng thầu: 202.590.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh hai triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng).
  6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Xăng dầu khu vực V.
  7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
  9. Quyết định phê duyệt: số 325/QĐ-EVNCHP ngày 16/3/2017.
  10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu: Cung cấp dầu thủy lực.