-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL

  1. Tên dự án: Nhà máy thủy điện A Lưới
  2. Tên gói thầu: Gói thầu số 67/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB phục vụ tiểu tu H2 và sửa chửa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới.
  3. Số thông báo mời thầu: Số 227 ngày 29/11/2017.
  4. Giá gói thầu: 241.303.920 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mốt triệu, ba trăm linh ba nghìn, chín trăm hai mươi đồng).
  5. Giá trúng thầu: 241.303.920 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mốt triệu, ba trăm linh ba nghìn, chín trăm hai mươi đồng).
  6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Như Dương.
  7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
  9. Quyết định phê duyệt: số /QĐ-EVNCHP
  10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ tiểu tu H2 và sửa chửa thường xuyên.

TỔNG GIÁM ĐỐC 
(đã ký)

Trương Công Giới

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website