32oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL

  1. Tên dự án: Nhà máy thủy điện A Lưới
  2. Tên gói thầu: Gói thầu số 67/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB phục vụ tiểu tu H2 và sửa chửa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới.
  3. Số thông báo mời thầu: Số 227 ngày 29/11/2017.
  4. Giá gói thầu: 241.303.920 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mốt triệu, ba trăm linh ba nghìn, chín trăm hai mươi đồng).
  5. Giá trúng thầu: 241.303.920 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mốt triệu, ba trăm linh ba nghìn, chín trăm hai mươi đồng).
  6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Như Dương.
  7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
  9. Quyết định phê duyệt: số /QĐ-EVNCHP
  10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ tiểu tu H2 và sửa chửa thường xuyên.

TỔNG GIÁM ĐỐC 
(đã ký)

Trương Công Giới

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 31/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng, thay thế cho hệ thống ắc quy và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 35/2018/TB-AL: Cung cấp cảm biến đo độ đảo – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 34/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB lắp đặt cho các tủ điều khiển và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Liên kết website