-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Thủy điện miền trung xin gửi đến Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Danh muc tai lieu

2. Chuong trinh DHDCD 2018

3. Thong bao to chuc DHDCD 2018

3.1. Thong bao to chuc DHDCD nam 2018 – Tieng Anh

4. Thu xac nhan du hop, giay uy quyen du hop

4.1. Giay uy quyen tap the

5. Quy che Dai hoi

6. Bao cao ket qua thuc hien nhiem vu KH 2017 & muc tieu, giai phap thuc hien KH 2018

7. Bao cao tai chinh nam 2017

8. Bao cao hoat dong cua HDQT nam 2017

9. Bao cao cua BKS ve viec kiem soat hoat dong cong ty nam 2017

10. Bao cao tom tat cac noi dung can bieu quyet tai DHDCD nam 2018

11. To trinh ve phuong an phan phoi loi nhuan nam 2017 & du kien co tuc nam 2018

12. To trinh ve phuong an phat hanh co phieu trả co tuc nam 2017

13. To trinh ve sua doi Dieu le & Quy che quan tri

13.1. Du thao Dieu le cong ty – sua doi

13.2. Du thao Quy che quan tri – sua doi

14. To trinh chon don vi kiem toan BCTC nam 2018

15. To trinh bao cao thu lao HDQT; luong, thu lao BKS 2017 & de xuat muc thu lao, luong 2018

16. Quy che de cu, ung cu, bau cu HDQT nhiem ky III (2015-2020)

17. To trinh mien nhiem thanh vien HDQT duong nhiem & thay doi nguoi dai dien von EVNCPC

18. To trinh mien nhiem thanh vien HDQT & thay doi nguoi dai dien von EVNSPC

19. Thong bao ve viec de xuat ung vien tham gia HDQT nhiem ky 2015-2020

20. Du thao Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2018

 

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website